Mali Denetim ve Danışmanlık

• Yasal kayıt ve işlemlerin incelenerek vergi ile ilgili yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik uygunluk denetimi,
• Kayıtların tek düzen hesap planına uygunluğu denetimi,
• Belge denetimleri,
• Detay mizan denetimleri,
• KDV Beyannamelerinin defter ve kayıtlara uygunluğu,
• Muhtasar Beyannamelerinin defter ve kayıtlara uygunluğu,
• Geçici Vergi Beyannamelerinin defter ve kayıtlara uygunluğu,
• Dönem sonu işlemlerinin mevzuata uygunluğu ve sonuç hesaplarına yansıtılmasının denetimi,
• Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve eklerinin kontrolü,
• Mali tabloların sağlıklı ve mukayese edilebilir şekilde düzenlenmesine yönelik denetimi,
• Finansal tabloların oran analizleri,
• Muhasebe ve finansman departmanlarının verimliliğinin denetimi,
• Vergi Uzlaşmalarına yönelik hizmetler,
• Vergi İncelemelerine Danışmanlık,
• Şirket devir birleşme ve bölünmeleri.